2467024369 6942918847 Ιουστινιανού 7 - Καστοριά vassileiadisp@gmail.com